Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Quali Print V.O.F. geves­tigd te Budel, hierna te noemen: “Qualiprint”, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Eindhoven onder nummer 17266975.
 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Onder het begrip “zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: voorlopige dan wel definitieve ontwerpen, rapporten, schetsen, (ontwerp)tekeningen, constructies, producten, software(modellen), (elektronische) bestanden, werk- en detailtekeningen, omschrijvingen, adviezen e.d.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Qualiprint bin­dend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Qualiprint bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Qualiprint zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Qualiprint het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospec­tussen, catalo­gi, maat- en gewichtsopga­ven, kleine gege­vens en promotiemateriaal e.d., alsmede andere door Qualiprint verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in het vorige lid genoemde bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Qualiprint, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze bescheiden dienen op het eerste verzoek van Qualiprint te worden geretourneerd. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qualiprint niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 4. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Qualiprint gerechtigd deze verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Qualiprint en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Qualiprint gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

 1. Qualiprint is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Qualiprint met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met Qualiprint en afhankelijk van de instemming van Qualiprint, aan hem delegeren.

ARTIKEL 5: LEVERING, VERRICHTE WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN

 1. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten e.d. kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient Qualiprint derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 3. Het risico betreffende zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ont­vangst van de eerste betalingstermijn.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Indien de wederpartij de opdracht die aan Qualiprint wordt verstrekt, tegelijkertijd aan derden wenst te verstrekken, dient de wederpartij Qualiprint hiervan op de hoogte te stellen.
 2. De wederpartij houdt zich gedurende de werkzaamheden beschikbaar voor mondeling overleg, voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst van belang is.
 3. Qualiprint zal bij de uitvoering van de overeenkomst 1 (één) drukproef overleggen, die na goedkeuring door de wederpartij door Qualiprint in productie zal worden genomen. Indien de wederpartij zelf een drukproef ter beschikking stelt, wordt deze drukproef geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd en kan deze direct door Qualiprint in productie worden genomen.
 4. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Qualiprint niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Qualiprint gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpar­tij in rekening te brengen.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de door Qualiprint aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Qualiprint niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Qualiprint het recht te vorderen dat de aan Qualiprint verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Qualiprint heeft dan recht op volledige vergoeding van de reeds door Qualiprint verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Qualiprint zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebre­kestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na een tijdsverloop van een half jaar nadat de wederpartij in gebreke is gesteld en bij gebreke van betaling van de opslagkosten, is Qualiprint bevoegd de zaken te ver­nieti­gen. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs te voldoen onverlet.
 7. Alle onkosten welke door Qualiprint worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.
 8. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Qualiprint aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Qualiprint worden verstrekt.
 9. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Qualiprint zijn verstrekt, heeft Qualiprint het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: HONORARIUM/TARIEVEN

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand is Qualiprint gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
 5. Indien Qualiprint met de wederpartij een vast honorarium of uurtarief is overeengekomen, is Qualiprint niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Qualiprint is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Qualiprint kan aantonen dat tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en de levering, de tarieven van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 6. Qualiprint zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Qualiprint zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

ARTIKEL 8: WIJZIGINGEN EN MEERWERK

 1. Meerwerk dient mondeling en/of schriftelijk tussen Qualiprint en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Meerwerk zal apart worden gefactureerd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden, door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging van of aanvulling op de afgesproken werkzaam­heden, zal worden beïnvloed, zal Qualiprint de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 9: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Qualiprint te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Qualiprint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoor­lijk te verzekeren.

ARTIKEL 10: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. consta­teert, dient de wederpartij Qualiprint binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging hiervan aan Qualiprint.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Qualiprint te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Qualiprint is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.
 5. Qualiprint dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 6. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Qualiprint indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Qualiprint te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Qualiprint de reclame gegrond verklaart.
 8. Indien de zaken na aflevering zijn beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk door of namens de wederpartij zijn be­werkt, vervalt elk recht op reclame.
 9. In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

 1. Qualiprint kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Qualiprint bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Qualiprint – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. het overeengekomen honorarium. Voornoemde beperking van de aansprakelijkheid tot de netto prijs van de verrichte werkzaamheden geldt met name – doch niet uitsluitend – ingeval Qualiprint op verzoek van de wederpartij drukwerkzaamheden verricht op door de wederpartij zelf ter beschikking gesteld materiaal. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Qualiprint nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Qualiprint gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Qualiprint zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen, te repareren dan wel te vervangen.
 5. Qualiprint staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 6. Zo door Qualiprint geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Qualiprint tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 8. De wederpartij verliest diens rechten jegens Qualiprint, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Qualiprint tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

a)      voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van (een derde namens) Qualiprint strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

b)      voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Qualiprint of door een door Qualiprint ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

c)      voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Qualiprint zijn verschaft en/of voorgeschreven;

d)      voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan Qualiprint;

e)      voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qualiprint;

f)       voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij, ondanks dat hij door Qualiprint is gewezen op fouten en/of afwijkingen, de order toch afneemt.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 6 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a)      zal de wederpartij aan Qualiprint een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;

b)      zal de wederpartij, na daartoe door Qualiprint te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;

c)      heeft Qualiprint het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 15,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Qualiprint zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

 1. Ter keuze van Qualiprint kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is Qualiprint bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Qualiprint het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op Qualiprint heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Qualiprint is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake van geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Qualiprint daartoe bevoegd.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid ver­melde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Qualiprint voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Qualiprint verschuldigde komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Qualiprint is gerechtigd de geleverde zaken te signeren en/of zijn naam te laten vermelden c.q. te verwijderen in het colofon van een publicatie of op een titelrol.
 5. Als Qualiprint dit nodig acht, zal de wederpartij de te verveelvoudigen zaak voorzien:

a)      van het symbool (c) met de naam van Qualiprint en het jaar van eerste openbaarmaking;

b)      van het symbool D, met hetzij het jaar van het inter­natio­naal depot en de naam van Qualiprint c.q. de depothou­der, hetzij het nummer van het internatio­naal depot.

 1. Proefmodellen en schetsontwerpen blijven eigendom van Qualiprint, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De wederpartij zal de productie niet doen aanvangen al­vorens de schriftelijke toestemming van Qualiprint te hebben verkregen. Hij doet Qualiprint daartoe drukproeven of proto­typen ter correctie toekomen.
 3. Indien de wederpartij wijzigingen in het definitieve ontwerp wenst, dan is de wederpartij verplicht eerst Qualiprint in staat te stellen het ontwerp op kosten van de wederpartij te wijzigen. Qualiprint zal de gewenste wijzigingen aanbrengen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Indien Qualiprint de wijzigingen niet zelf wenst aan te brengen zal Qualiprint schriftelijke toestemming verlenen het ontwerp te wijzigen, tenzij het verlenen van toestemming in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 4. De wederpartij en Qualiprint zijn vrij om de vervaardigde zaken of verveelvoudigingen daarvan te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en daarbij elkaars naam te vermelden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit echter niet eerder dan wanneer openbaarmaking van de vervaardigde zaken heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Qualiprint behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens Qualiprint heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van het overeengekomen bedrag, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval Qualiprint een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van Qualiprint vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht Qualiprint terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Qualiprint heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. Qualiprint kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Qualiprint op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Qualiprint gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Qualiprint krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van Qualiprint en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Qualiprint, is Qualiprint gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Qualiprint tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Qualiprint, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Qualiprint in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Qualiprint verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 18: ANNULERING EN ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Qualiprint daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Qualiprint, naast vergoe­ding van tenminste 30% van de overeengekomen prijs c.q. de gemaakte kostenraming, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs en/of van het tot aan dat moment verschuldigde honorarium. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Qualiprint ter zake.
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Qualiprint en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat Qualiprint de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Qualiprint gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Qualiprint aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Qualiprint gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

ARTIKEL 20: INKOOPVOORWAARDEN

Eventuele inkoopvoorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van:
Qualiprint, Instraat 20, 6021 AC Budel | Postbus 2150, 6020 AD Budel